Trivsel och gemensamma ytor

Ett omfattande arbete är nedlagt på att ge området en enhetlig och trevlig karaktär. Alla boende kan hjälpas åt för att bevara trivseln och exteriören.

Som medlem i Brf Entrékvarteret hittar du föreningens specifika Trivselregler/Guidelines under Medlemmar - Föreningen. 

Tänk på dina grannar
Viss hänsyn behövs i ett bostadsområde där många ska leva och samsas. Dämpa därför ljudet från exempelvis TV och radio framförallt tidigt på morgonen, sent på kvällen och under natten. Tänk också på grannarna om du har gäster hemma eller spelar instrument.

Trapphus
Parkera inte barnvagnar eller cyklar i trapphuset eftersom detta kan försvåra utrymning och förhindra framkomlighet.

Levande balkong och uteplats
För att göra balkongen eller uteplatsen lite extra trevlig är det många som vill sätta upp ett balkongskydd eller en markis. Tänk på att markiserna endast kan fästas där det är förberett för detta, kontakta din styrelse för mer information. Det krävs beslut från styrelsen innan de sätts upp. Samma regel, beslut från styrelsen, krävs för att glasa in balkong. 

Vill du sätta upp blomlådor gör du det på insidan av balkongen. Vädra kläder eller hänga tvätt kan man göra på balkongen, men inte piska eller skaka mattor då dammet kan flyga in i någon annans lägenhet. Många människor är allergiker eller astmatiker och får kraftiga besvär av rök. Undvik därför att röka på din balkong eller uteplats eftersom röken kan sugas in i grannarnas lägenheter.

För att minska risken för fuktangrepp på fasaden är det viktigt att snöröja på balkongen/terrassen närmast fasaden. Detta gäller speciellt för Dig som har balkong eller terrass utan tak. Enligt föreningens stadgar skall bostadsrättshavaren på egen bekostnad hålla lägenheten jämte tillhörande utrymmen i gott skick. Detta gäller även marken, balkongen, terrassen och uteplatsen på gårdsbjälklag, om sådan ingår i upplåtelsen.

Bostadsrättsföreningens markansvar
Vår bostadsrättsförening ansvarar för gårdsytor, gångvägar och övrig mark inom fastigheten som föreningen äger, dvs innergården. Det gäller snöröjning och sandning på vintern, skötsel av planteringarna samt se till att lekredskapen är i bra skick. Se för övrigt även "Gemensamhetsanläggning" nedan. 

Gemensamhetsanläggning
Att sköta om sitt bostadsområde är det bästa sättet att trivas och att öka bostadens värde. Vissa delar av området nyttjas av flera fastigheter, varför en gemensamhetsanläggning har inrättats vid en lantmäteriförrättning för gatorna Glasfibergatan och Elkabelgatan vad gäller körväg, ytparkering, belysning och anordningar för omhändertagande av dagvatten. 

Förvaltningen av denna anläggning sker genom delägar­förvaltning mellan Fastigheten Profi, Kabelverket 2, Familjebostäder, Kabelverket 9 och Brf Entrékvarteret, Kabelverket 10. 

Familjebostäder, Kabelverket 9, administrerar förvaltningen.